هادی عقیلی
6 سال پیش
هادی عقیلی
گر مى نخورى طعنه مزن مستان را بنياد مكن تو حيله و دستان را تو غره بدان مشو كه مى مينخورى صد لقمه خورى كه مى غلام است آن را. افتخار دوران بازيگريم بازى كردم درتيم مرد بزرگ و انسان وارسته ،آقاى كرانچار بود.
;