حامد حدادی
سال پیش
حامد حدادی
زيادند دختراني که هم علم دارند و هم عمل. زيادند دختراني که پاي مردانه دارند در کشاکش کارهاي سخت. نجابت به دختران سرزمين ما بدهکار است. سخن، در گفتن از دختران سرزمين ما کم مي آورد. اما گاهي بايد گفت. گاهي هم،بايد شنيد و فکر کرد. دختراني که شايد خيلي از ما آنان را جور ديگري ميبينيم. دختراني که بارها به آنها گفته ايم: تو را چه به اين کارها؟ اين نوشته ربطي به اين ندارد که دختر سرزمين ما قرباني چه ندانم کاري هايي از سوي جامعه شده است. در اين متن مي خواهم از دختراني بگويم که دغدغه دارند. دغدغه معرفت معرفت را هميشه مردانه ديديدم اما امروز دختراني هستند که حرفشان... فکرشان... قولشان... نگاهشان... قلبشان... پر است از معرفت، معرفتي که به توان تا بي نهايت دنيا به آنها اعتماد کرد. حتما كار خوب و كيفيت بالا امري تصادفي نيست، بلكه نتيجه اراده مصمم، تلاش صادقانه و اجراي ماهرانه است؛ نشانه انتخاب گزينه عاقلانه از بين گزينه هاي گوناگون است. در اين قدمهاي آخر يا با نگاهي در اين قدم هاي شروع... به شما دختران سرزمينمان اعتماد داريم. دعاي خير ما بدرقه راهتان #ايران ????
;