حمید علی عسگری
2 سال پیش
حمید علی عسگری
اشتباهات بخشي از زندگي اند،اگر مرتکبشان نشويد،هرگز نخواهيد اموخت،واگر هرگز نياموزيد هيچگاه پيشرفت نخوهيد کرد
;