حمید علی عسگری
4 سال پیش
حمید علی عسگری
نه توان خواستن دارم نه توان فراموش کردنت سهم ما از تو چيست؟ فقط “دل تنگى” ... آدمهابراى هم سنگ تمام ميگذارندامانه وقتى درميانشان هستى نه!! آنگاه كه درميان خاک خوابيدى سنگِ" تمام" راميگذارندوميروند... ??(رفيقم كجايى...؟ دقيقاً كجايى...؟)بدجورى دل تنگتم...كاش بودى ...كاش
;