حمید علی عسگری
4 سال پیش
حمید علی عسگری
رالف والدو امرسون: هر روزي که پايان مي رسد آن را به کناري بگذار. آنچه در توانت بوده است را انجام داده اي؛ بعضي اشتباهات و کارهاي احمقانه انجام شده اند؛ هرچه زودتر فراموششان کن. فردا روز جديدي است، آن را با اشتياق و اميد شروع کن و درگير افکار کهنه گذشته نشو.
;