حمید علی عسگری
3 سال پیش
حمید علی عسگری
ناپلئون هيل: وقتي با شکست روبرو مي شوي آن را به عنوان نشانه اي بپذير که نشان مي دهد برنامه هايت کامل نبوده اند، سپس از نو برنامه ريزي کن و دوباره به سمت هدفت حرکت کن.
;