حنیف عمران زاده
5 سال پیش
حنیف عمران زاده
????????خوب بودن زياد سخت نيست کافيست مهرباني کني زبانت که نيش نداشته باشد و کسي را نرنجاند ، همين خوبيست ... وقتي براي همه خير بخواهي همين خوبيست ...??
;