حسین ماهینی
سال پیش
حسین ماهینی
‎داشتـنِ تـو مي ارزه به  همهي نداشته هاي دنيـا ‎تـويي که تـو روزايي که نيستي ‎کسي جاتو نميگيره ‎مـن دنيا رو ميخوام فقط بخـاطر بودنِ با تـو ‎مـن بـراي وجـودِ تـو ‎بـراي نگـاهِ تـو ‎بـراي با تـو بودن جـونمم ميدم #روزعشق #ولنتاين
;