حسین ماهینی
9 ماه پیش
حسین ماهینی
تجربه بهر همه دردي دواست تجربه را يکدفعه کردن رواست تجربه کرديم و نشد تجربه  تجربه را تجربه کردن خطاست چرا ؟ مديري لايق را که تجربه و نيروي کار مفيدي است با چه کسي مي توان جايگزين کرد؟ پيرو بيانات مقام معظم رهبري در مورد مديراني که جايگزين ندارند چه بايد کرد؟ به کار گيري مديران جوان قطعاً از ملزومات توسعه است اما نه به بهاي از بين بردن زحمات ديگران و آزرده خاطر کردن مردم.
;