حسین عسگری
9 ماه پیش
حسین عسگری
Tour the langkawi زندگي ،فهم نفهميدن هاست آسمان،نور ،خدا ،عشق،سعادت،با ماست درنبنديم به نور! درنبنديم به آرامش پرمهر نسيم زندگي رسم پذيرايي از تقدير است وزن خوشبختي من، وزن رضايتمنديست! «سهراب سپري»
;