جلال رافخایی
6 سال پیش
جلال رافخایی
آموخته ام كه وقتى نا اميد مى شوم خداوند با تمام عظمتش ناراحت مى شود و عاشقانه انتظار مى كشد كه به رحمتش اميدوار شوم
;