ریکاردو کاکا
5 سال پیش
ریکاردو کاکا
Its hard to get anything without hard work and dedication, so we are already focused and working hard for the next game. // Es dif?cil lograr algo sin esfuerzo y dedicaci?n, por eso ya estamos enfocados y trabajando duro para el pr?ximo juego. // E dif?cil conseguir alguma coisa sem esforço e dedicaç?o, por isso j? estamos focados e trabalhando forte para o pr?ximo jogo. | #SportLife
;