ریکاردو کاکا
4 سال پیش
ریکاردو کاکا
Focus your efforts on what you do best! // Enfoque sus esfuerzos en el que haces tu de mejor. // Concentre seus esforços naquilo que você faz de melhor. | #SportLife
;