ریکاردو کاکا
6 سال پیش
ریکاردو کاکا
And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. // Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio ? toda criatura. // E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
;