ریکاردو کاکا
5 سال پیش
ریکاردو کاکا
So many good memories playing aside you! Congrats Sheva, wish all the best! // Tanti bei ricordi giocando insieme! Tanti auguri Sheva!! // Cu?ntas buenas recordaciones jugando a tu lado. Felicidades Sheva! // Quantas boas recordaç?es jogando ao seu lado !! Parabéns Sheva, muitas felicidades!
;