ریکاردو کاکا
6 سال پیش
ریکاردو کاکا
Obstacles are the dangers we see when we take our eyes of our goal. Ready for our next match ! Go Lions !! // Obst?culos son aquellos peligros que tu ves cuando quita los ojos de su objetivo. V?monos para el pr?ximo juego. ?Go Lions! // Obst?culos s?o aqueles perigos que vc vê quando tira os olhos do seu objetivo. Vamos para o pr?ximo jogo. Go Lions ! #gameday #MLS @orlandocitysc vs #Houston | #SportLife
;