ریکاردو کاکا
6 سال پیش
ریکاردو کاکا
About last game. Very happy with my goal and with the performance of the whole team ! @orlandocitysc 1 x 1 @NYCFC // En el partido de s?bado. Muy contento con mi Gol y con lo desempe?o de todo del equipo @orlandocitysc 1 x 1 @NYCFC // Sobre o jogo de s?bado. Muito feliz com o meu gol e com o desempenho de todo o time ! @orlandocitysc 1 x 1 @NYCFC | #SportLife
;