ریکاردو کاکا
4 سال پیش
ریکاردو کاکا
I read many books of him and today I had the privilege to linsten to his wisdom. Thank you John Maxwell for the amazing lessons. /// Li alguns livros dele e hoje tive o privilégio de ouvi-lo. Muito obrigado John Maxwell por compartilhar a sabedoria.
;