کمال کامیابی نیا
7 ماه پیش
کمال کامیابی نیا
مردم گرانقدر ايران اين نگارش در پاسخ به برخي مطالب دروغين است که عده اي سواستفاده گر به بهانه هاي واهي آن را مطرح کرده اند هيچ هدف ديگري ندارد. ديگر عادت کرده ايم به بهانه گرفتن هاي پوچ و بي مورد تکرار دشمني ها و نفرت پراکني ها و هر بار به دليل لطمه نخوردن به تيم ملي سکوت کرديم. اما اين بار بر خود واجب دانستم که روشنگري کنيم. ?.چه مزيتي براي پرسپوليس قائل شده اند که ديگران از آن محروم بوده اند؟ ?.از بودجه عمومي کشور چقدر سهم پرسپوليس بوده و چقدر به ديگر تيم هاي دولتي رسيده؟ ?.چه مبلغي براي پرواز غيرمستقيم از دبي به توکيو پرداخت شده و اين مبلغ را کدام نهاد واريز نموده است؟ ?.چه کمکي در زمان پنجره هاي بسته به پرسپوليس شده و کسب موفقيت را جز تلاش بي وقفه بازيکنان و کادر فني مجرب و پر تلاش و زحمت کش و حمايت بي دريغ هوادارانش مديون چه کسي است؟ ?.کدام يک از اعضاي تيم عدم پرداخت به موقع مطالباتشان را به گردن ديگران انداخته اند و به پرواز چارتر ديگران اعتراض کرده اند ؟ ?.مبلغ دريافتي اعضاي تيم پرسپوليس با مبلغ قرارداد کدام يک از دروغ پراکنان برابر است؟ ?.درصد دريافتي بازيکنان پرسپوليس با کدام يک از تيم هاي ليگ برتري
;