کمال کامیابی نیا
2 ماه پیش
کمال کامیابی نیا
ما زنده بر آنيم که آرام نگيريم موجيم که آسودگي ما عدم ماست ????????????
;