کمال کامیابی نیا
5 ماه پیش
کمال کامیابی نیا
ما زنده بر آنيم که آرام نگيريم موجيم که آسودگي ما عدم ماست ????????????
;