کریم انصاری‌فرد
COMING together is a beginning... KEEPING together is progress... WORKING together is success... براى شروع بايد همراه هم و در كنار هم باشيم... براى پيشرفت بايد متحد باشيم.. براى رسيدن به موفقعيت بايد هم كارى كنيم و هم دل باشيم...
;