خسرو حیدری
2 سال پیش
خسرو حیدری
هواداراى عزيز باهوش باشيد چند تا بازى سرنوشت ساز داريم و بعضى ها به دنبال اين هستند كه تيم رو به حاشيه ببرن،مگه ميشه واسه 20 ميليون من از تيمم شكايت كنم،بيش از يك ميليارد از باشگاه طلبكارم ولى هيچوقت حتى اعتراض هم نكردم و اين موضوع يه اختلاف مالياتى از گذشته بود كه حل شد،مثل هميشه به حمايتتون نياز داريم،يا حق??????????
;