خسرو حیدری
3 سال پیش
خسرو حیدری
تبريك به هواداراى خوبمون مخصوصا عزيزانى كه تو اين هواي باروني به ورزشگاه اومدن و تيم رو تشويق كردن??????????
;