محمدرضا خانزاده
خدا قوت برادر يك ملت وايران به تو ميباله پسر درود به غيرتت مثل شير ميجنگيدى هم تو دفاع هم تو حمله شير مادرت حلالت??????
;