محمدرضا خانزاده
دوست انرژى است و دشمن انگيزه سايه هر دو مستدام??????#شكر_شكر_شكر_الاهلى????
;