محمدرضا خانزاده
‎خداوند دوبار به کار انسانها مي خندد ‎دفعه اول??? ‎زماني است که مي خواهد کسي را به اوج برساند ‎درحالي که تمام دنيا سعي مي کنند که او را به زمين بزنند ‎دفعه دوم??? ‎زماني است که مي خواهد کسي را به زمين بزند ‎در حالي که تمام دنيا مي خواهند او را به اوج برسانند . ‎قربونت برم خدا ؛ تو بخند بر حيله هاي بدخواهان??????(يا امام رضا)دعا گوي همه عزيزان??
;