محمدرضا خانزاده
گاهى اوقات لازم است پلهاى پشت سر خود را خراب كنيم چون مجبورمان ميكند رو به جلو حركت كنيم??????
;