محمدرضا خانزاده
روز عشق مبارك پدر! خدايا بالاتر از بهشت چى دارى ?براى زير پاى (پدرم)ميخوام??????روح همه ى پدراى از دست رفت شاد??
;