محمدرضا خانزاده
دربي يعني هيجان و خاطره و استرس. باز دربي ديگري از راه رسيده و دوباره روز از نو و روزي از نو. ياد باد آن روزگاران. الهي به اميد تو.به اميد سربلندي خانواده بزرگ پرسپوليس.????
;