محمدرضا خانزاده
10 ماه پیش
محمدرضا خانزاده
الهي! باكي نيست زيرا من همچون تويي دارم تويي که همانندي نداري و رحمتت را هيچ مرزي نيست اي تو خالق دعا دستم را بگير همانگونه که تا بحال گرفتي و رها نکردي! " آمين ". . .??????
;