محمدرضا خانزاده
9 ماه پیش
محمدرضا خانزاده
و اگر بين قلب و ذهنت جنگ و جدالي در گرفت ، به خاطر داشته باش که هميشه حق با قلب توست . چرا که "ذهن" توسط جامعه بنا مي شود . ذهن ، حاصل تعليم و تربيت جامعه است . جامعه ، ساختار ذهن را به ميل خودش شکل مي دهد . ذهن ، هديه ي زندگي نيست اما قلب هديه آفرينش است !????
;