محمدرضا خانزاده
8 ماه پیش
محمدرضا خانزاده
در هياهوي زندگي دريافتم چه بسيار دويدن ها که فقط پاهايم را از من گرفت در حالي که گويي ايستاده بودم چه بسيار غصه ها که فقط باعث نا اميدي ام شد در حالي که قصه اي کودکانه بيش نبود دريافتم کسي هست که اگر بخواهد مي شود و اگر نخواهد نمي شود به همين سادگي … کاش نه مي دويدم و نه غصه مي خوردم فقط او را مي خواندم و بس!??????#خدا
;