محمدرضا خانزاده
4 ماه پیش
محمدرضا خانزاده
سلام به همه هواداران فوتبال و به خصوص هواداران بزرگ تراکتور هنوز در شوک هستم! چرا که نه براي خودم و نه هيچکس ديگه اي معلوم نيست کميته انضباطي متاسفانه برچه اساسي من را محروم کرده آن هم در حالي که بازيکنان درون زمين و ميليون ها هواداري که ديروز بازي رو ديدن ، شاهدن که اگر درگيري از سمتي وجود وداشته درون مستطيل سبز و کاملا فوتبالي بوده. براساس کدام صحنه و به جرم کدام کار نکرده بايد محروم شوم. بدون شک وقتي شما هواداران تراکتوري با حضور هزاران نفري در استاديوم ازادي عشق را معنا کردين اين وظيفه ي من هست که از جانم براي شما در مستطيل سبز گذشته تا شايد بتونم ذره ي کوچکي از عشقو محبتتونو جبران کرده باشم هنوز در شوک هستم و اين حکم را نميفهمم آن هم در حالي که تراکتور در اين هفته ها به همه ما ( بازکنانش ) نياز داره ، من سرباز تراکتور هستم و هيچ حکمي باعث نميشه دست از تلاش بردارم و براي هدف تيم که سربلنديه هواداراي با غيرت وبا فرهنگمون هست دلسرد بشم مدعي خواست که از بيخ کند ريشه ما غافل از ان که خدا هست در انديشه ما ??????( عيبي يوخ دور اولرم من سن ياشا اذربايجان )????
;