محمدرضا خانزاده
3 سال پیش
محمدرضا خانزاده
بعضي از ادمها فکر ميکنن قوي بودن يعني هيچگاه احساس درد نکردن اما در واقع قويترين ادمها اونايي هستن که درد را حس ميکنن ميفهمن و ميپذيرند من براي قد کشيدنه خيليها (کوتاه اومدم)
;