فرزاد حاتمی
سال پیش
فرزاد حاتمی
تنها در ناملايمات زندگي است که فضايل انسان رشد ميکند و به اوج ميرسد ... وگرنه در غياب باد ، انبوه پنبه هم چون کوه استوار است ...
;