فرزاد حاتمی
سال پیش
فرزاد حاتمی
خوشبختي سه ستون دارد : فراموش کردن تلخي هاي ديروز ... غنيمت شمردن شيريني هاي امروز ... اميدواري به فرصت هاي فردا ...
;