سوشا مکانی
8 ماه پیش
سوشا مکانی
تمامِ آدمهايى كه از ارتفاع ميترسند، يك روز يك جا يك لحظه داشتند سقوط ميكردند و دستشان را به اميدِ گرفته شدن دراز كردند اما نبوده دستى نبوده تكيه گاهى و طورى با سر زمين خوردند، كه حالا از يك پله ى نيم مترى هم ترس دارند! هواى اين آدمها را بايد داشت اگر دستشان را نميگيريد، هُلشان هم ندهيد!?????????????
;