علی انصاریان
6 ماه پیش
علی انصاریان
. سلام... تو بخند تو خوب باش مادر ،،تا وقتي که نفس ميکشم و زنده هستم نوکرتم مادر ...روي کولم که جا خودش و داره ،،روي چشمام ميذارمت ،،، همه دنيا به يه لحظه و يه ثانيه ناراحتي و غمت نمي ارزه .... دعامون کن سادات .... عشق فقط خودت مادرررر???????????? يا علي ??،?? تو کانال ميتونيد با هم باشيم??????????????
;