مرتضی تبریزی
2 ماه پیش
مرتضی تبریزی
گاهي بايد فرو ريخته شوي براي بناي جديد
;