سوشا مکانی
2 ماه پیش
سوشا مکانی
البته كه "عشق" مي تواند يك انسان را تغيير دهد، اما "نا اميدي " مي تواند اين كار را سريع تر انجام دهد... #پائولو کوئليو
;