شجاع خلیل زاده
6 ماه پیش
شجاع خلیل زاده
انسان هاي دو دل دارند دلي که درد مي کشد و پنهان است و دلي که مي خندد و آشکار است...
;