مهرداد میناوند
6 ماه پیش
مهرداد میناوند
??#خوب_باشيم هر گاه عيبي در من ديدي،به خودم خبر بده نه کسي ديگر را، چون تغيير آن دست من است!!! کار اولت ثواب دارد و نصيحت است، اما گزينه دوم غيبت و گناه است، چرا موقعي که چيز منفي در کسي مي بينيم، جز خودش همه را خبر مي دهيم؟؟؟؟؟ ما شهرت را با صحبت کردن در مورد يکديگر مي دانيم نه با يکديگر!!! جمله اي که بر يک هتل نوشته بود شگفت زده ام کرد : "اگر سبب رضايتت شديم از ما سخن بگو و گرنه با خود ما بگو" بر خود تطبيقش دهيم تا غيبت از ميانمان از بين برود!!! نصيحت کن اما رسوا نکن!!! سرزنش کن اما جريحه دار نکن!!! بهشت وعده دور از دسترسي نيست اگر بي بهانه خوب باشيم!
;