مرتضی تبریزی
6 ماه پیش
مرتضی تبریزی
عمري چكش برداشتيم و بر سرميخي كه روي سنگ بود، كوبيديم.اكنون ميفهم كه هم چكش خودم بودم هم ميخ و هم سنگ
;