سعید دقیقی
5 ماه پیش
سعید دقیقی
مسابقات شطرنج جام شهيد رجائي با حمايت شورا و شهرداري#شهر #قزوين ...خيلي خوشحاليم كه وعده هاي انتخاباتي كه در جهت حمايت از فرهنگ ،ورزش و هنر داشته ايم هر روز پر رنگ تَر و محقق مي شود#شورا#شهر#قزوين
;