سوشا مکانی
ماه پیش
سوشا مکانی
هميشه با به دست آوردن نيست که هالمان خوب ميشود،گاهي از دست دادن ها بيشتر آسوده و راهت مان ميکند??????????????????????
;