مهرداد میناوند
ماه پیش
مهرداد میناوند
خدايا! نمي گويم که دستم را بگير عمريست که گرفته اي مبادا رها کني!
;