سوشا مکانی
هفته پیش
سوشا مکانی
سفرهاي تنهايي هميشه بهترند کنارِ يک غريبه مي‌‌نشيني قهوه ات را مي‌‌خوري سرت را به پشتي‌ صندلي تکيه ميدهي‌ تا وقت بگذرد به مقصد که رسيدي کيف و باراني ات را بر ميداري به غريبه ي کنارت سري تکان مي‌‌دهي‌ و مي‌‌روي همين که زخمِ آخرين آغوش را به تن‌ نمي‌کشي همين که از دردِ خداحافظي به خود نمي‌‌پيچي‌ همين که تلخي‌ يک بغض را با خودت از شهري به شهري نميبري همين يعني‌ سفرت سلامت????
;