رضا عنایتی
ماه پیش
رضا عنایتی
در بازي زندگي اگر "عوض "نشوى...!!! مطمئن باش "تعويض "ميشوى...!!! استاد"تغيير"باش نه قربانى"تقدير"....!! ??????????????????
;