سوشا مکانی
6 ماه پیش
سوشا مکانی
?????? ممکن است بهترين قسمت زندگي حرفه‌اي‌مان را صرف نشان دادن اقتدار و سرسختي کرده باشيم، اما همه‌مان نهايتاً موجوداتي هستيم با شکنندگي و آسيب‌پذير‌يي مخوف! از ميليون‌ها آدمي که در بين‌شان زندگي مي‌کنيم و بيشترشان را به رسم عادت ناديده مي‌گيريم و بيشترشان به رسم عادت ناديده‌مان مي‌گيرند، هميشه دو سه تايي هستند که توانايي شاد شدن‌مان را گروگان مي‌گيرند، که از روي بوي‌شان مي‌شناسيم‌شان که حاضريم بميريم اما بدون آن‌ها زندگي نکنيم... آلن_دوباتن
;