احمد نورالهي
ماه پیش
احمد نورالهي
به نام خدايي که محبت را آفريد و به ياد شما که محبت را معني کرديد کاش مي شد به تمام آنها که به سيل زدگان کمک کردند، پيراهن مي دادم اما حيف که پيراهن يکي بود و لطف شما هزار.، پيراهن به يک نفر رسيد که مبارکش باشد اما سپاس من تقديم به تمام نيکوکاران و البته سپاس از علي آقاي پروين که زحمت اهداي پيراهن من را کشيد روز عزيزي بود، کنارعلي آقاي پروين و به ياد همه شما جاي تک تک آنها که در سيل جان باختند خالي، يادشان گرامي
;